Herència amb testament – Acceptació d’herència

Gestionem l’acceptació de la vostra herència de manera ràpida i segura

Els advocats especialistes en herències s’encarregaran de realitzar tots els tràmits necessaris, ajudant-vos en les gestions per recopilar la documentació (certificat de defunció, certificat d’últimes voluntats, escriptures, etc.) i coordinant als diferents intervinents per a l’acceptació.
Un cop determinats els hereus, sigui a través del testament o de la declaració d’hereus, es procedirà a acceptar l’herència, transmetent-se així la propietat dels béns a l’hereu i podent realitzar les inscripcions registrals oportunes.

Abans d’acceptar una herència, assessoreu-vos sobre les vostres obligacions fiscals i les conseqüències que comporta.

LA IMPORTÀNCIA D’ACCEPTAR L’HERÈNCIA A BENEFICI D’INVENTARI

L’acceptació d’herència a benefici d’inventari és una protecció que s’atorga als hereus que s’acullen a ella, de manera que en cas que les càrregues de l’herència superin els béns d’aquesta, l’hereu no respondrà amb el seu propi patrimoni enfront dels deutes de l’herència.
Per això, un cop s’accepta l’herència, ha de realitzar-se un inventari dels béns i càrregues, tal com estableixen els articles 461-14, 461-15 i següents del Codi Civil de Catalunya. És important conèixer quan cal acceptar l’herència a benefici d’inventari i seguir els passos legalment establerts, perquè de no fer-ho, s’acceptaria purament i simplement havent de respondre els hereus amb el seu propi patrimoni dels deutes de l’herència.

Per això una vegada s’accepta l’herència s’ha de fer un inventari dels béns i les càrregues tal com estableixen els articles 461-14, 461-15 i següents del Codi civil de Catalunya. És important conèixer quan s’ha d’acceptar l’herència a benefici d’inventari i seguir els passos legalment establerts, ja que si no ho faria s’acceptaria pura i simplement havent de respondre els hereus amb el seu propi patrimoni dels deutes de l’herència.

Què fer quan un hereu està demorant l’acceptació d’herència. LA INTERROGATIO IN IURE

A vegades algun dels hereus no realitza l’acceptació de l’herència ni la repudia, de manera que es queda en suspens una part de l’herència sense poder ser assignada a ningú, la qual cosa pot crear un problema quan hi ha béns que pertanyen de manera conjunta a diversos dels hereus, ja que, en no manifestar-se sobre aquests, està impedint a la resta d’hereus disposar d’ells per poder vendre’ls, llogar-los, etc.

Davant aquestes situacions existeix un procés legal denominat Interrogatio in Iure (article 461-12 del Codi Civil de Catalunya) que obliga l’hereu a manifestar-se sobre l’herència. Els advocats especialistes en herències d’ABH Advocats Herències Barcelona us assessoraran per realitzar els tràmits oportuns quan us trobeu en una situació en què necessiteu que l’hereu es manifesti sobre l’herència.

Article 461-12. Delació i interpel·lació a l’anomenat.

 1. El dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència no està sotmès a termini.
 2. Les persones interessades en la successió (inclosos els creditors de l’herència o de la cridada) poden sol·licitar al notari, un cop hagi transcorregut un mes a comptar des de la delació, que requereixi personalment a l’anomenat a fi que, en el termini de dos mesos, li manifesti si accepta o repudia l’herència, amb advertiment exprés que, si no l’accepta, s’entén que la repudia.
DUBTES FREQÜENTS D'HERÈNCIES AMB TESTAMENT

El testament és el document que recull la voluntat d’una persona sobre com han de repartir-se els seus béns i obligacions després de la seva defunció. És important perquè serveix per regular l’herència i determina qui són els hereus.

Els principals testaments són el testament obert, el testament tancat i el testament hològraf. En alguns casos, existeix el testament verbal. El més habitual i més recomanable és el testament obert, perquè es realitza davant notari.

El testament ha de contenir la institució d’hereu. Un testament sense aquesta institució pot quedar anul·lat. Així mateix, ha de contenir una altra sèrie de requisits, sent els principals la data i el lloc de realització. Finalment, perquè sigui vàlid, haurà de ser atorgat de manera vàlida i sense que existeixin vicis en el consentiment.

Tota persona és lliure de realitzar el seu propi testament, si bé es recomana assessorar-se per un especialista, a causa de la complexitat de les lleis civils catalanes en matèria successòria (pactes successoris, Llegítima, llegats, fideïcomisos, administracions de l’herència, designació de marmessores, quarta falcídia, quarta trebel·liànica, quarta vidual, etc.) per així poder gaudir dels màxims beneficis legals i realitzar el repartiment més convenient als nostres interessos i, especialment, en moltes ocasions poder obtenir un millor tractament fiscal per als hereus amb una planificació successòria

Pot ocórrer que el testament contingui disposicions que siguin contradictòries o ambigües. En aquests casos, els hereus hauran d’interpretar-les. De manera que aquelles que puguin ser vàlides, hauran de consensuar la forma d’aplicació o, en cas contrari, acudir a la via judicial per resoldre la interpretació del testament.

Després de morir la persona, és necessari, en primer lloc, obtenir la còpia autèntica de l’últim testament. Una vegada disposem d’ella, podrem conèixer les disposicions que va establir el testador i els hereus podran repartir l’herència conforme a la voluntat del testador i, especialment, podran donar compliment a les obligacions que s’haguessin establert, tant per als hereus com per altres persones designades en el testament (legataris, fiduciaris, marmessors, administradors, etc.).

El marmessor a Catalunya està regulat al Codi Civil de Catalunya, a l’article 429-1 i següents, sent aquest la persona que lliurement designa el testador perquè realitzi els encàrrecs que li designi en l’herència. Habitualment, li dona encàrrec de realitzar i repartir l’herència conforme a la seva voluntat o béns d’aquesta.

Sí, és possible impugnar un testament, existint múltiples opcions per impugnar-lo. Habitualment, els motius més habituals d’impugnació consisteixen en la impugnació del desheretament de la Llegítima, l’incompliment d’alguna disposició legal i la impugnació de la partició.

No existeix un temps determinat perquè cada herència és diferent. Si bé, existeixen uns terminis comuns que han de tenir-se presents. En primer lloc, és necessari esperar 15 dies hàbils abans de poder sol·licitar el certificat d’últimes voluntats, que és imprescindible per obtenir el testament. Una vegada disposem del testament, serà necessari preparar l’inventari per tramitar l’herència, la qual cosa variarà en cada cas depenent de la situació i documentació necessària.
En segon lloc, és necessari tenir present que el termini habitual per liquidar els impostos és de 6 mesos prorrogable per 6 mesos addicionals, per la qual cosa la majoria d’herències seran acceptades abans que finalitzi l’any des de la defunció.

Al tramitar una herencia habitualmente deberemos tener presentes los siguientes impuestos y costes:

 • – Impost de successions i donacions
 • – Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • – Impost sobre la renda de les persones físiques
 • – Costos d’última malaltia i enterro
 • – Costos notarials
 • – Costos del registre de la propietat
 • – Costos de tramitació i comissions (comissió bancària de testamentària, cost dels professionals que intervinguin en l’herència, etc.)
 • – Deutes, càrregues i obligacions del testador que repercuteixin en l’herència (préstec hipotecari, costos de subministraments, deutes i qualsevol obligació que pogués tenir el difunt).

 

Pel fet que cada herència és diferent, els costos poden ser de tota mena i molt variats en cada cas, per això és recomanable obtenir assessorament amb caràcter previ a acceptar l’herència, per conèixer la situació patrimonial del difunt, així com els costos que es donaran en la tramitació de l’herència.

Contacteu amb nosaltres


  En virtut del que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, LOPD-GDD i al Reglament Europeu 2016/679, RGPD de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’Andreu-Barquin Advocats S.C.P. La informació registrada s’utilitzarà per informar-vos per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats i/o informació de l’entitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició del tractament a Balmes, 85, entresol, 08008, Barcelona o enviant un correu electrònic a administrador@abherencias.com. En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i internet, us informem que podeu revocar en qualsevol moment, de manera senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la vostra sol·licitud a: administrador@abherencias.com.