Impostos de l’herència

Pagueu menys impostos en les herències

Els nostres advocats especialistes realitzen el millor càlcul

SABEU QUINS IMPOSTOS HEU DE PAGAR?

Enfront d’altres béns adquirits que no són immobles, empreses, accions, fons d’inversió, etc.,

Els advocats especialistes en herències us indicaran quins altres impostos cal pagar i també us ajudaran amb les vostres obligacions fiscals per als anys esdevenidors. És important conèixer totes les obligacions que es deriven d’una herència per evitar sorpreses i sancions.

Quan adquirim béns immobles, hem de liquidar la plusvàlua municipal, la qual és diferent en cada municipi. Aquest és un impost que es paga a raó de l’increment del valor que han sofert els terrenys on està situat l’immoble.
És important ser assessorat per un advocat especialista en herències, perquè en l’actualitat és possible aplicar múltiples bonificacions que poden comportar un estalvi d’impostos. Així mateix, el Tribunal Constitucional va sentenciar que en cas de produir-se pèrdues no es genera aquest impost.
Especialment, serà rellevant en cas que valorem transmetre l’immoble en un futur per venda o un altre negoci jurídic, fer un estudi sobre el valor de l’immoble i les repercussions fiscals, atès que el valor declarat en l’herència afectarà en el futur càlcul de la plusvàlua que es generi conseqüència de la futura transmissió.
Truqueu-nos i assessoreu-vos, els nostres advocats especialistes en herències us calcularan el pagament dels impostos i s’encarregaran de realitzar els tràmits a l’objecte i de minimitzar el pagament d’aquests, de manera que es corresponguin amb la realitat.

L’impost de successions i donacions és el principal impost que cal abonar. Aquest impost és diferent a cada comunitat. Per això, els nostres advocats especialistes s’encarregaran de calcular quant heu de pagar. Així mateix, és un impost variable en funció del grau de parentiu. *Consultar quadre de parentiu.
Aquest impost ha de calcular-se correctament, sabent quines bonificacions aplicar en funció de cada cas i trobant un mètode de pagament que s’adapti a la nostra butxaca.
Impost de successions i donacions:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-28141

ESTALVIEU IMPOSTOS PLANIFICANT LA VOSTRA HERÈNCIA

TENIM SOLUCIONS PER A...

Falta de liquiditat per pagar els impostos

A vegades percebem una herència composta de molts béns immobles amb un alt valor econòmic, però al seu torn, no rebem diners en comptes corrents per poder pagar els impostos, la qual cosa retarda l’acceptació d’herència.

Fraccionaments i ajornaments

Si heu de liquidar els impostos de l’herència, però no disposeu de líquid suficient, els nostres advocats especialistes en herències us ajudaran a trobar la millor solució per a la vostra situació, tramitant ajornaments i fraccionaments.

Multes i sancions per part de l’Administració Tributària

En cas que rebeu una multa o sanció per part de l’Administració Tributària, poseu-vos en contacte amb els nostres advocats especialistes en impostos sobre l’herència, els quals estudiaran la sanció, a fi de realitzar els tràmits pertinents en defensa dels vostres interessos.

Informeu-vos sobre la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2017 sobre la plusvàlua municipal i com us afecta en liquidar l’impost.

Per què haig d’assessorar-me per liquidar els impostos de l’herència?

Quan rebem una herència hem de calcular i pagar els impostos. És important saber quant, quan i com cal pagar-los. Els advocats especialistes en herències realitzaran el càlcul dels impostos.

Molta gent realitza malament el càlcul del pagament de l’impost, la qual cosa comporta al fet que o bé paguen de més o bé són sancionats per l’Administració Tributària, la qual cosa es converteix en desemborsaments majors i innecessaris o sancions desproporcionades.

És important assessorar-se per un advocat especialista en herències, una segona opinió pot evitar costos posteriors no contemplats que hagi d’assumir l’hereu per culpa d’un error inicial.

Finalment, és important trobar un mètode de pagament dels impostos que s’adapti a la nostra situació, ja que a vegades es reben molts béns i no disposem dels fons necessaris per pagar tots els impostos de manera immediata, per això és necessari que experts trobin una solució que s’adapti a la nostra capacitat econòmica.

DUBTES FREQÜENTS D’IMPOSTOS DE L’HERÈNCIA

Els impostos habituals en la tramitació de l’herència són l’impost de successions, l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, així com l’impost sobre la renda de les persones físiques.

L’impost sobre successions i donacions és un impost progressiu que depèn de múltiples variables, de tal forma que els tipus impositius s’incrementen a major és el valor dels béns rebuts en l’herència i, al seu torn, depenent del nostre vincle familiar amb el causant, així com el nostre patrimoni previ, també pot veure’s modificat.

Per això, en cada herència el tipus impositiu aplicable serà diferent i no pot parlar-se d’un tipus únic i general aplicable a totes les herències.

Tots els béns, així com les càrregues i deutes, que es reben en una herència i que tenen valor econòmic han de tenir-se en consideració en les obligacions tributàries.

Els béns més habituals que s’han de tenir presents seran els béns immobles, els saldos i productes bancaris, els vehicles i béns mobles d’extraordinari valor, com ara joies o col·leccions artístiques. Per contra, les càrregues més habituals, seran amb caràcter general els préstecs subscrits amb entitats financeres o les càrregues hipotecàries.

Quan liquidem l’impost de successions o l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) existeixen múltiples bonificacions i exempcions que hem de tenir presents i que poden suposar un important estalvi fiscal.

La més important és la bonificació que s’aplica en l’habitatge habitual, la qual permet una reducció del valor de la mateixa fins a un 95% amb límit de 500.000€ en l’impost de successions, si bé existeixen moltes altres.

Per aquest motiu, amb caràcter previ a liquidar els impostos és important assessorar-se amb un especialista, per evitar que cap bonificació o exempció quedi sense aplicar-se per desconeixement i així obtenir el màxim estalvi en matèria fiscal en acceptar l’herència.

El termini voluntari per liquidar l’impost de successions i l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) és de 6 mesos prorrogable per 6 mesos addicionals.

Així mateix, s’haurà de presentar de manera complementària en aquells casos en què sigui necessari, la declaració de la renda de l’any en què hagi mort el causant.

Per poder realitzar la liquidació de l’impost de successions, generalment, serà necessari disposar de l’inventari de l’herència, el qual es realitza habitualment en l’escriptura d’acceptació d’herència i repartiment.

En l’inventari, habitualment farem constar tota la informació necessària per liquidar els impostos de l’herència.

Habitualment el termini de pagament és de 30 dies des que es liquida l’impost i una vegada s’obtenen les cartes de pagament, respectant sempre els períodes màxims de liquidació voluntària.

La liquidació dels impostos de l’herència, impost sobre successions i donacions i de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) pot fer-se en el termini de 6 mesos prorrogable per 6 mesos més.

EEn algunes herències, pot ocórrer que la massa de l’herència estigui composta per béns de difícil realització, com ara immobles, de manera que no existeixi líquid suficient per al pagament dels impostos.

En aquests casos, és possible sol·licitar fraccionaments o ajornaments de l’impost de successions per poder realitzar el pagament de forma fraccionada o bé poder abonar-lo una vegada es vengui algun immoble.

La millor manera de minimitzar l’impacte fiscal en una herència és que el testador en vida realitzi un estudi successori per avaluar l’impacte fiscal en els hereus i realitzar un testament condicionat a l’estudi fiscal i que ens permeti el major estalvi, amb un repartiment conforme a les nostres voluntats.

Així mateix, en rebre l’herència, sempre serà recomanable assessorar-se per avaluar les possibles opcions que puguin existir per acceptar l’herència i en conseqüència obtenir el major estalvi fiscal.

Contacteu amb nosaltres


    En virtut del que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, LOPD-GDD i al Reglament Europeu 2016/679, RGPD de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’Andreu-Barquin Advocats S.C.P. La informació registrada s’utilitzarà per informar-vos per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats i/o informació de l’entitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició del tractament a Balmes, 85, entresol, 08008, Barcelona o enviant un correu electrònic a administrador@abherencias.com. En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i internet, us informem que podeu revocar en qualsevol moment, de manera senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la vostra sol·licitud a: administrador@abherencias.com.