Testaments i llegats

Redactem el vostre testament de forma personalitzada
Assessoreu-vos amb els nostres advocats especialistes en herències

Per què fer un testament – Avantatges

Riscos de no fer un testament

Tipus de testaments

DUBTES FREQÜENTS EN FER UN TESTAMENT

Per assegurar-me que els meus béns els rep qui jo vull.

Els advocats especialistes en herències redactaran un testament conforme a les seves circumstàncies i trobaran la millor solució legal perquè deixi els seus béns a qui vostè vulgui, pagant els hereus el mínim d’impostos.

Sí, la llei preveu causes per desheretar. Existeixen motius pels quals és possible desheretar a un legitimari perquè no rebi la part de l’herència que per llei li correspon. Els nostres advocats especialistes en herències estudiaran el seu cas i l’assessoraran per desheretar a una persona en concret conforme a la llei.

Sí, pot fer un llegat per donar un ben determinat a una persona concreta.

Es recomana canviar el testament quan les circumstàncies personals o econòmiques canvien substancialment.

Si les vostres circumstàncies econòmiques han canviat, de manera que heu adquirit o venut immobles, heu realitzat moviments de diners entre comptes corrents augmentant el seu capital, heu adquirit béns mobles d’especial valor o, pel que fa a empreses, heu realitzat alguna adquisició o venda de participacions, augments de capital, canvis de socis, així com altres circumstàncies econòmiques que afectin els hereus, es recomana fer una modificació del testament.

Així mateix, en l’àmbit personal, també sol recomanar-se modificar-lo en cas de separació o divorci, en cas de tenir una nova parella, pel naixement de fills o nets, així com per qualsevol circumstància que aconselli un nou testament.

Els advocats especialistes en herències us ajudaran a redactar un nou testament que s’adapti a les vostres noves circumstàncies.

Un bon testament preveu el futur pagament dels impostos per evitar pagaments innecessaris als hereus.

Els advocats especialistes en herències estudiaran el vostre cas de forma personalitzada, redactant un testament que minimitzi el pagament dels impostos als hereus.

 

 

Los abogados especialistas en herencias, estudiarán su caso de forma personalizada, redactando un testamento, que minimice el pago de los impuestos a los herederos.  

Sí, el testament ha d’ajustar-se a la legalitat.

Si el testament té disposicions que no s’ajusten a la legalitat, pot ser declarat nul, podent arribar a perdre tot el seu efecte. Per això, és important que el testament sigui realitzat conforme a la llei per preservar la nostra voluntat.

Els advocats especialistes en herències us redactaran un testament que respecti la vostra voluntat i els límits legals.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLEGAT

Mitjançant el llegat, podem determinar que un bé o dret determinat sigui lliurat a qui lliurement designem després de la nostra defunció. Per rebre el llegat, no és necessari que la persona que rebi el bé o dret sigui l’hereu.

El llegat pertany al legatari des del moment de la defunció del causant. No obstant això, aquest ha de sol·licitar-se a la persona instituïda com a hereva. El termini per realitzar aquesta petició és de 15 anys des de la defunció del causant.

SI VOLEU INCLOURE UN LLEGAT EN EL VOSTRE TESTAMENT O NECESSITEU ASSESSORAMENT EN LÍNIA EN RELACIÓ AMB ELS LLEGATS, CONTACTEU AMB ELS ADVOCATS ESPECIALISTES PER RESOLDRE ELS VOSTRES DUBTES.

PACTES SUCCESSORIS

El pacte successori està regulat a Catalunya a l’article 431 i següents del Codi Civil de Catalunya. És un acord per mitjà del qual el titular dels béns pacta en vida amb el seu hereu quins béns rebrà després de la seva defunció.

Sent la diferència amb el testament, que és un contracte realitzat entre dues parts (causant i hereu) i que no pot ser revocat tret que totes dues parts acordin la seva modificació.

L’avantatge del pacte successori és que es tracta d’un acord que no pot modificar-se amb posterioritat tret que totes dues parts (hereu i causant) ho consentin, la qual cosa permet protegir els béns per a l’hereu davant un futur incert.

 

La finalitat del pacte successori és assegurar que uns béns determinats seran rebuts per l’hereu i que aquest tingui una garantia que rebrà aquests béns.

 

Només pot ser modificat si tots dos atorgants ho acorden expressament, per la qual cosa una sola part no pot alterar el pacte successori, encara que sigui la part que cedeix els béns.

Els advocats especialistes en herències l’assessoraran sobre la conveniència del pacte successori.

FIDEÏCOMISOS

Establir una condició perquè l’hereu rebi l’herència.

La llei permet establir que una persona serà l’hereu quan es compleixi una determinada condició o termini i mentrestant, designar a una altra perquè disposi dels béns fins que l’hereu compleixi la condició.

Aquesta figura es coneix com el fideïcomís i, d’acord amb la llei, es tracta d’una disposició testamentària en què el testador disposa que el fiduciari adquireixi l’herència o el llegat amb el gravamen que, una vegada vençut el termini o complerta la condició, el transmeti al fideïcomissari, en virtut del que s’estableix a l’article 426-1 del Codi Civil de Catalunya i següents. El fideïcomís sol tenir l’obligació del fiduciari de conservar l’herència rebuda per transmetre-la al fideïcomissari, perquè aquesta administri o inverteixi els béns en benefici propi o en benefici d’un tercer, anomenat fideïcomissari.

Si necessiteu assessorament perquè heu de constituir un fideïcomís (per exemple, nomenar hereu al vostre net quan compleixi els 25 anys), consulteu amb els nostres advocats especialistes en herències, els quals us assessoraran sobre els passos a seguir i les possibles condicions que podeu establir.

Contacteu amb nosaltres


    En virtut del que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, LOPD-GDD i al Reglament Europeu 2016/679, RGPD de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’Andreu-Barquin Advocats S.C.P. La informació registrada s’utilitzarà per informar-vos per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats i/o informació de l’entitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició del tractament a Balmes, 85, entresol, 08008, Barcelona o enviant un correu electrònic a administrador@abherencias.com. En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i internet, us informem que podeu revocar en qualsevol moment, de manera senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la vostra sol·licitud a: administrador@abherencias.com.