La Llegítima i la quarta vidual

Reclamem la part de l’herència que us correspon per llei

Llegítima de Catalunya

SOM ESPECIALISTES EN LA NEGOCIACIÓ ENTRE HEREUS

Trobem la millor solució per a la Llegítima conforme als vostres interessos

La Llegítima és una part de l’herència que la llei reserva a alguns hereus per la vinculació familiar que tenen amb el difunt. De tal forma que la llei estableix que aquells que tenen dret a percebre una part de la Llegítima han d’adquirir una part de l’herència, que a Catalunya equival al 25% i amb caràcter general en la resta d’Espanya al 33%, amb possibilitat de millora en un altre 33%.

El dret a la Llegítima existeix amb independència de què es tracti d’una herència amb testament o d’una herència sense testament.

Els nostres advocats especialistes en herències realitzaran els tràmits pertinents a l’objecte pugui atribuir-se la vostra part de la Llegítima al més aviat possible.

Només són legitimaris aquells expressament reconeguts per la llei, en el cas de Catalunya, els fills i els descendents i si no existeixen aquests, els progenitors del causant o testador i en el cas d’Espanya, els fills i descendents, els ascendents i el cònjuge en la mesura establerta legalment (articles 451-3 i 451-4 del Codi Civil de Catalunya i article 807 del Codi Civil).

A Catalunya, la Llegítima és un dret de crèdit, per la qual cosa l’hereu haurà d’abonar al legitimari la quantia corresponent al càlcul d’aquesta, i això es tradueix en una quantitat de diners que resulta del repartiment entre tots els legitimaris del difunt del 25% de l’import net dels béns, drets i obligacions de l’herència, valorant els béns al valor que tenien en el moment de la defunció.

Els advocats especialistes en herències us ajudaran a trobar solucions a mesura, com la reassignació de béns, que us permetin cobrar la Llegítima o la conversió de part de l’herència en líquid per poder pagar als legitimaris.

Informeu-vos sobre el vostre cas i els nostres advocats especialistes en herències us indicaran la millor solució.

La quarta vidual, un dret del cònjuge a Catalunya

El Codi Civil de Catalunya preveu a l’article 452 que, en aquells casos en què el cònjuge o convivent parella estable supervivent es trobin en una situació de necessitat, aquest percebi una quarta part sobre la massa de l’herència un cop restades totes les càrregues.

Existeix un termini de 3 anys per sol·licitar la quarta vidual des de la defunció, per la qual cosa els advocats especialistes en herències us assessoraran en cas que necessiteu disposar de la quarta vidual.

La quarta vidual pot donar-se en diferents situacions, amb o sense testament. Un dels casos més habituals és quan els hereus del difunt són els seus fills fruit d’un primer matrimoni, els quals han d’abonar la quarta vidual al cònjuge o parella estable en el moment de la defunció.

DUDAS FRECUENTES CON LA LLEGÍTIMA

La Llegítima a Catalunya és el dret conferit a determinades persones a obtenir en l’herència un valor patrimonial.
La Llegítima a Catalunya equival a la quarta part de l’actiu hereditari líquid i s’ha de repartir entre tots els legitimaris.
És una càrrega de l’herència i, per això, en tramitar l’herència, haurà de tenir-se present, perquè és obligació de l’hereu fer front al pagament d’aquesta.

Per determinar la quantia de la Llegítima és necessari aplicar les regles contingudes en l’article 451-5 del Codi Civil de Catalunya.

Es parteix del valor dels béns de l’herència amb la deducció dels deutes i despeses d’última malaltia i de l’enterrament o incineració i se li afegeix el valor del Donatum, que consisteix en els béns donats pel causant en els 10 anys anteriors a la seva defunció.

La Llegítima equival al 25% del cabal relicte a Catalunya.

El legitimari que vegi perjudicat els seus drets en el testament, tindrà dret a impugnar el mateix en reclamació de la seva quota legitimària.

La Llegítima és diferent en les diferents regions forals i en el dret civil comú.

El Codi Civil disposa que la Llegítima és la porció de béns que el testador no pot disposar per haver-la reservat la llei a determinats hereus, anomenats per això hereus forçosos. A diferència del dret Català, on la Llegítima és un dret de crèdit en el dret comú, consisteix en una part dels béns que han de rebre els legitimaris.

Així mateix, la Llegítima en el Codi Civil (dret comú) equival a dues terceres parts de l’haver hereditari, de la qual el testador pot disposar d’una de les terceres parts que conformen la Llegítima per aplicar-la a millora. El terç restant serà de lliure disposició.

La Llegítima és un dret de crèdit pel qual el testador pot ordenar el repartiment dels seus béns com desitgi entre els seus hereus, si bé, aquests estaran posteriorment obligats envers els legitimaris de manera que hauran d’abonar la quota legitimària corresponent.

Sí, és possible impugnar un desheretament per mitjà de la qual s’hagi privat de la Llegítima a un legitimari. Així mateix, el legitimari disposarà de l’acció d’inoficiositat perquè es redueixin per inoficiosos els llegats o donacions que s’hagin realitzat, permetent així el pagament de la Llegítima.

Per al càlcul de la Llegítima serà necessari atendre el valor real dels béns, habitualment el valor de mercat. Per això, arribat l’extrem en què hereus i legitimaris no aconsegueixin un acord sobre el valor, serà necessari taxar els béns, per obtenir un valor adequat i conforme al qual s’obtindria en cas de venda, que serà el que hagi d’utilitzar-se per al càlcul de la Llegítima.

Els legitimaris tenen múltiples drets per defensar els seus interessos legitimaris.

En primer lloc, la Llegítima, tret que el testador l’hagi prohibit, generarà interessos. En segon lloc, els legitimaris, compten amb un termini ampli per reclamar els seus drets i tenen dret a interrompre la prescripció i així reiniciar el termini per al còmput de la Llegítima.

També compten els legitimaris amb múltiples accions judicials per reclamar els seus drets, sent les més importants l’acció de reclamació de Llegítima i l’acció d’inoficiositat de llegats i donacions.

En els casos de reclamació de Llegítima, serà recomanable comptar amb el suport d’un professional que ens ajudi a quantificar la Llegítima i reclamar-la, interrompre els terminis i valorar correctament la Llegítima. Així com, en cas de no aconseguir una solució extrajudicial, reclamar la mateixa de manera judicial.

Contacteu amb nosaltres


    En virtut del que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, LOPD-GDD i al Reglament Europeu 2016/679, RGPD de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’Andreu-Barquin Advocats S.C.P. La informació registrada s’utilitzarà per informar-vos per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats i/o informació de l’entitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició del tractament a Balmes, 85, entresol, 08008, Barcelona o enviant un correu electrònic a administrador@abherencias.com. En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i internet, us informem que podeu revocar en qualsevol moment, de manera senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la vostra sol·licitud a: administrador@abherencias.com.